• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Навчально-методична робота

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до робочого навчального плану Здолбунівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 Здолбунівської районної ради Рівненської області з українською мовою навчання Тип закладу: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів В школі 17 класів, у яких буде навчатися 353 учнів. Навчальний план Здолбунівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 складений із врахуванням листа МОН № ________ від ________ «Про структуру навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів у 2019/2020 навчальному році» та: - для 1- 2 класів – за Типовою освітньою програмою Нової української школи О.Я.Савченко (наказ МОН від 21.03.2018 № 268) (додаток 1); - для 3-4 класів – за Таблицею 1 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №407) (додаток 2);

- для 5 – 9 класів – за Таблицею 10 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №405),(додаток 3) ;

- для 10-11 класів – Таблицею 2 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №408) (додаток 4). За рішенням ради школи та педагогічної ради (протокол № від р) години варіативної складової розподілені таким чином:

Для 1-4 кл 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
1.Додаткові години на години на вивчення предметів інваріантної складової 1 0 0 1
Укр.мова 1
Математика 1
2.Курс за вибором 0 1 1 1
Християнська етика 1 1 1
Разом 1 1 1 2
Для 5-9 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл
1.Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової 1,5 1,5 1,5 1,5 1
Математика 1 0,5
Українська мова 0,5 0,5
Англійська мова 1
Географія 0,5 0,5
Алгебра 0,5 1
Історія України 0,5 0,5
2.Курс за вибором 0 0 0,5 0 0,5
Вчимося бути громадянами 0,5
Креслення 0,5
3. Факультативи 1 2 1 2 0,5
Корисна граматика 1
Навчання ситуативного спілкування 1 1
Жива планета 1
Ми обираємо здорове харчування 1
Українознавство 1
Кроки до хімії 0,5
Разом 2,5 3,5 3 3,5 2
Для 10-11 класів 10 11
1.Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової 2 2
Математика 1 1
Англійська мова 0,5
Історія України 0,5 1
2.Курс за вибором 0,5 0
Фінансова грамотність 0,5
3. Факультативи 0 1
Громадянська освіта 1
Разом 2,5 3

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ.

В школі працюють 33 педагоги, з них 2 сумісники, соціальний педагог,практичний психолог, педагог-організатор, бібліотекар, спеціалістів вищої категорії - 28, І категорії - 3, спеціалістів - 6.мають зпедагогічні звання "старший учитель" -28 педагогів, вчитель-методист - 1.

Навчання учнів 10-11 класів здійснюється за профільним предметом з української мови. Курс християнської етики уведений у 2 – 4 класах за заявами батьків. Крім інваріантної складової плану, варіативною складовою плану передбачено додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, що враховують інтереси учнів, їх нахили і здібності, зокрема введено курс для учнів 7 класу «Вчимося бути громадянами», де створюються умови для залучення дитини до певної системи цінностей , знань, навичок та умінь. Ці умови забезпечуються взаємодією аксіологічної (ціннісної), когнітивної (пізнавальної) та діяльнісної складових громадянської компетентності особистості. Особливості курсу «Вчимося бути громадянами» є те, що він укладений за тематичним принципом. Курс забезпечує послідовне, цілісне розкриття всіх тем. Формування громадянського досвіду розпочинається з особи, її найближчого середовища: - сім”ї, родини, поглиблюється і вдосконалюється в інших соціальних групах -серед друзів, у класі, школі, селі, місті, країні.

Кожна тема – це своєрідний концентр, який включає певне коло питань, що характерні для тієї чи іншої суспільної групи: сім”ї, родини, друзів, класу, вулиці, школи, місцевої громади тощо. Запропоновані програми в темах розглядаються в морально-етичному, правовому аспектах. Інтегруючи елементи різних галузей знань навколо специфічних завдань і проблем, курс «Вчимося бути громадянами» постає як дисципліна, що характеризується такими рисами: більше уваги звертається на практичні проблеми, вимоги, рішення, що дають певний соціальний досвід і уміння жити в громаді; ефективне засвоєння змісту курсу значною мірою залежить від використання активних методів навчання. З метою адаптації учнів школи до вміння користуватись електронними засобами обігу грошей в 10 класі введено курс за вибором «Фінансова грамотність». З метою формування в учнів навичок креслення у 9 класах введено курс за вибором «Креслення», що полегшить умови навчання учнів у технічних вузах. Також, зважаючи на довготривалу співпрацю із закладами освіти республіки Польща, навчальний заклад ввів вивчення польської мови у середній ланці ( в 5 – 9 класах). З метою розвитку учнів інтересу до вивчення іноземної мови та розвитку комунікативних здібностей школярів, засвоєння норм сучасної англійської мови, оволодіння знаннями про особливості спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності, формування вмінь і навичок добирати ресурси відповідно до ситуації мовлення з додержанням етикетних норм спілкування у 5-7 класах введено факультативи з англійської мови «Навчання ситуативного спілкування» та «Корисна граматика». З метою формування в учнів біологічної та екологічної грамотності і виховання в них пошани до всього живого, розширення наукового світогляду та покращення якості шкільної біологічної освіти у 6 класі введено факультатив «Жива планета». Також з метою виховання в учнів патріотизму, екологічної свідомості, стійкої громадянської позиції, здоров’язберігаючих навичок у 8 класі введено факультативи «Українознавство» та «Ми обираємо здорове харчування». З метою розвитку в учнів пізнавальних інтересів про живу і неживу природу для учнів 9 класу введено факультатив «Кроки до хімії».

Директор школи Ж.Рудик

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи

Рівні навчальних досягнень Бали Вимоги до знань, умінь і навичок учнів
І. Початковий 1 Учні розрізняють об'єкти вивчення
І. Початковий 2 Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають не чіткі уявлення про об'єкт вивчення
І. Початковий 3 Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання
ІІ. Середній 4 Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію
ІІ. Середній 5 Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило
ІІ. Середній 6 Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу.Відповіді їх правильні, але недостатньо осмисленні. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.
ІІІ. Достатній 7 Учні правильно відтворюють навчальний матеріал,знають основоположні теорії і факти,вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії
ІІІ. Достатній 8 Знання учнів є достатнім. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами,робити висновки, загалом контролювати власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності
ІІІ. Достатній 9 Учні добре володіють вивченим матеріалом,застосовують знання в стандартних ситуаціях,використовують загальновідомі докази із самостійною і правильно аргументацією
IV. Високий 10 Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення
IV. Високий 11 Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм,аргоментовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її,ставити і розв'язувати проблеми
IV. Високий 12 Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у навчальних стандартах та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно користуватися джерелами інформації,приймати рішення
Моніторинг успішності учнів за 2018-2019 н.р.
КласиКількість учнівВідмінники

Високий і достатній

рівень учнів

Середній

рівень, %

Початковий

рівень учнів
% загал. успішності

% якісна

успішність

3-4 85 13 34 54 5 94 55
5-11 193 13 49 56 23 8833

ВИПУСНИКИ 2019 РОКУ.
Кількість 14 учнів.
З них 6 навчається на бюджетні формі навчання.
1 - Львівський медичний університет ім.Д.Галицького
2 - Острозька Академія
1 - Львівська академія друкарства
1 - Київський університет ім.Шевченка
1 - Рівненський університет водного господарства
2 - Рівненський автотранспортний коледж
З них 4 навчається на платній формі навчання
2 - МЕГУ
2 - РДГУ

Кiлькiсть переглядiв: 0