Методичне об’єднання вчителів початкових класів

Методичне об’єднання вчителів початкових класів продовжуватиме працювати над науково-методичною проблемою: «Забезпечення ефективності навчально-виховного процесу через сучасні підходи до створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості на уроках у початкових класах» й реалізуватиме такі завдання.

1 . Вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду творчих учителів, створення банк даних актуального досвіду.

2. Розвиток творчих здібностей учнів у проектній діяльності.

3. Використання активних методів навчання, спрямованих на розвиток критичного мислення молодших школярів.

4. Індивідуальний підхід як підґрунтя компетентнісно-зорієнтованого навчання учнів.

5. Створення розвивального середовища на заняттях.

6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання предметів у початковій школі.

7. Вивчення проблеми розвитку креативності, творчості молодших школярів як умови формування необхідних життєвих компетенцій.

8. Розробляння основних напрямів і форм креативної діяльності учнів і вчителів у позакласній роботі.

ПЛАН РОБОТИ МО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

І засідання.

Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах 2017–2018 навчального року

Мета: вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи; обговорити план роботи методичного об’єднання на 2017–2018 навчальний рік; проаналізувати навчальні програми, підручники.

Форма роботи: методична сесія.

1. Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017–2018 н. р.

Члени МО

2. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу, ведення класної документації.

Члени МО

3. Ознайомлення з наказами.

4. Методична консультація: ознайомлення з єдиними вимогами щодо ведення шкільної документації.

Заступник директора

5. Обговорення та затвердження тем, над якими працюватимуть члени МО у 2017–2018 н. р.

Члени МО

6. Ознайомлення з планом проходження курсової перепідготовки та атестацією вчителів.

Члени МО

7. Підготовка календарних планів.

Керівник МО

Заступник директора

Завдання членам МО:

· опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи;

· підготувати повідомлення з питання «Створення ситуації успіху у навчально-виховному процесі учнів 1-го класу»;

· зробити вибірку педагогічної літератури з теми «Особливості організації навчально-виховного процесу в 1-му класі».

Робота між засіданнями:

· скласти календарне планування на І семестр 2017–2018 н. р.;

· оперативна методична нарада про оформлення та ведення шкільної документації;

· оперативна методична нарада «Особливості нових вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів»;

ІІ засідання.

Забезпечення психолого-педагогічних умов адаптації першокласників

Мета: актуалізувати питання адаптації першокласників до навчання в школі, про використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах; створити умови для поглиблення знань педагогів щодо надання підтримки учням із особливими потребами за умов інклюзивного навчання; удосконалення знань про використання інтерактивних методів роботи у структурі уроку; розвивати комунікабельність; виховувати інтерес до самовдосконалення.

Форма роботи:педагогічний консиліум.

1. Вивчення особистості молодшого школяра як передумова успішної організації його навчальної діяльності. Аналіз психолого-педагогічного обстеження учнів 1-х класів.

Психолог

2. Особливості організації навчально-виховного процесу в 1-му класі.

3. Створення ситуації успіху в навчально-виховному процесі учнів 1-го класу.

4. Стратегія сучасного викладання: надання підтримки учням із особливими потребами за умов інклюзивного навчання.

5. Звіт про курсову перепідготовку вчителів початкових класів.

Методичні перегуки

1. Експрес-інформація за новинками психолого-педагогічної та методичної літератури.

2. Обговорення матеріалів періодичної преси.

Члени методичного об’єднання

Завдання членам МО:

· підготувати звіт вчителям, що атестуються «Творчий портрет учителя»;

· зробити вибірку методичної літератури з питання «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках у початкових класах як умова особистісного зростання»;

· підготуватися до методичного діалогу на тему «Інтерактивні форми роботи з батьками»;

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бугайова М. М. Комфорт молодших школярів в освітній діяльності / М. М. Бугайова // Початкова школа. — 2014. — № 2. — С. 6–7.

2. Гільбух Ю. З. Готовність дитини до школи / Ю. З. Гільбух, С. Л. Коробко, Л. О. Кондратенко ; за ред. Максименка, О. Плавник. — К. : Гавник, 2004.

3. Шкільна дезадаптація дітей молодшого шкільного віку / Психолог. — 2015. — № 42 (186).

4. Шкільна адаптація та психологічний вік // Початкова школа. — 2015. — № 1 (91). — С. 5–10.

5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012–2013 н. р. : лист Міністерства освіти, молоді та спорту від 19.07.2012 р. № 1/9-517.

6. Чирцова Н. Забезпечити дитині психологічну готовність до школи / Н. Чирцова // Початкова школа. — 2001. — № 2 (380). — С. 8–9.

7. Амонашвили Ш. А. Аксиомы гуманной педагогики. Лаборатория гуманной педагогіки / Ш. А. Амонашвили. — Донецк, 2009. — 31 с.

8. Дяченко Є. Б. Організація роботи з батьками в початковій школі / Є. Б. Дяченко, В. В. Пономарьова // Початкове навчання та виховання. — 2014. — № 26 (30). — С. 2–9.

9. Савченко О. Я. Навчання і виховання учнів 1 класу / О. Я. Савченко // Початкова школа. — 2002.

ІІІ засідання.

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках у початкових класах як умова особистісного зростання

Мета: обговорити оптимальні засоби, методи та форми взаємодії вчителя й учня, які сприяють розвитку пізнавальної активності; розширити знання педагогів про використання навчальних проектів на уроках у початкових класах; розвивати інтерес до самовдосконалення педагогів.

Форма роботи:педагогічна майстерня.

1. Розвиток інтелектуальних здібностей та емоційного інтелекту засобами навчальних проектів.

2. Ігрова діяльність із музичним супроводом як засіб самореалізації учнів на уроках у початковій школі.

3. Самоосвіта вчителя — запорука гармонійного розвитку учня.

4. Акмеологічні методи та прийоми у практичній діяльності вчителя початкових класів.

5. Сім’я і школа — одна родина (інформаційно-аналітична бесіда з елементами ситуативного практикуму).

Психолог

6. Звіт про курсову перепідготовку вчителів початкових класів.

7. Методичні перегуки: огляд новинок методичної преси.

Банк показових уроків

Відвідування уроків вчителів, які атестуються

Завдання членам МО:

· членам МО опрацювати методичну літературу з теми «Реалізація здоров’язберігальних технологій у комп’ютерно-орієнтованому середовищі»;

·

Робота між засіданнями:

· оперативна методична нарада «Інклюзивне навчання: проблеми, успіхи»;

· оперативна методична нарада «Розвиток пізнавальної активності дитини шляхом упровадження інноваційних технологій»;

· оперативна методична нарада «Читацька компетентність молодшого школяра»;

· оперативна методична нарада «Формування орфографічної грамотності учнів початкових класів».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах / О. Я. Савченко. — К. : Магістр-5, 2007. — 255 с.

2. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення / Упор. Г. О. Ярош, Н. М. Седова. — X. : Вид. гр. «Основа», 2005.

3. Крамаренко С. Г. Активні методи в системі особистісно орієнтовного навчання / С. Г. Крамаренко // Відкритий урок. — № 9–10. — С. 40–42.

4. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології / О. Пометун. — К., 2004.

5. Савченко О. Я. Урок у початкових класах / О. Я. Савченко. — К., 1995.

6. Савченко О. Я. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів / О. Я. Савченко. — К., 2009.

7. Стребна О. В. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / О. В. Стребна, А. О. Соценко. — Харків, 2007.

8. Бабій К. Н. Нетрадиційний урок за проектною технологією / К. Н. Бабій, А. М. Бахтарова, І. Б. Литвиненко // Управління школою. — 2007. — № 1. — С. 22.

9. Базарницька І. Проектний день у початковій школі / І. Базарницька // Початкова школа. — 2012. — № 2. — С. 7.

10. Волковська Т. Проектування як метод особистісно орієнтованого навчання / Т. Волковська // Початкова освіта. — 2013. — № 40. — С. 9.

11. Бабій В. Сімейні традиції та їх виховання / В. Бабій // Позакласний час. — 2004. — № 7–8. — С. 27–31.

12. Єрохіна І. Традиційне родинне виховання в українській родинній сім’ї / І. Єрохіна // Рідна школа. — 2008. — № 7–8. — С. 31.

ІV засідання.

Реалізація здоров’язберігальних технологій у комп’ютерно-орієнтованому середовищі

Мета: актуалізувати питання про використання здоров’язберігальних технологій на уроках у початкових класах; удосконалити знання про ІКТ та обговорити раціональне використання мультимедіа й інтернету на уроках читання.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Форма роботи:дискусійний клуб.

1. Використання різноманітних джерел інформації — напрям формування компетентності молодших школярів.

2. Розвиток інформаційної безпеки молодших школярів на уроках інформатики в початкових класах.

3. Формування читацьких інтересів молодших школярів із використанням мультимедіа й інтернету.

4. Організація роботи з наступності початкової та основної школи.

Психолог

5. Творчий звіт учителів, які атестуються.

6. Педагогічний діалог «Радимо прочитати». Обговорення новинок методичної літератури й огляд періодичної преси.

Банк показових уроків

1. Урок інформатики у 2-му класі.

2. Урок інформатики у 3-му класі.

3. Прказовий урок із використанням здоров’язберігальних технологій

4. Урок читання із використанням мультимедіа

5. Показові уроки в 4-х класах для вчителів основної школи.

Завдання членам МО:

· підготуватися до дискусії «Початкова школа: проблеми, пошуки, здобутки»;

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Пономаренко Л. Мультимедійна підтримка навчального процесу / Л. Пономаренко // Початкова освіта. — 2012. — № 1–2. — С. 16.

2. Кітаєва М. Використання мультимедійних технологій / М. Кітаєва // Початкова освіта. — 2011. — № 38. — С. 7.

3. Петлюшенко Н. Упровадження комп’ютерних технологій у початковій школі / Н. Петлюшенко // Початкове навчання і виховання. — 2012. — № 1. —124.

4. Вєтрова І. Г. Використання комп’ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки / І. Г. Вєтрова, В. А. Вербунко // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2001. — № 2. — С. 22–25.

5. Данилова О. В. Мультимедія власноруч: текст, графіка, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако. — К. : Вид. дім «Шкільний світ» ; Вид. Л. Галіціна, 2006. — 120 с. — (Б-ка «Шкільного світу»).

6. Освітні технології : навч.-метод. посібн. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська [та ін.] ; за ред. О. М. Пєхоти. — К. : А. С. К., 2003. — 255 с.

7. Андрієвська В. М. Проектування дидактичних ситуацій у навчанні молодших школярів з використанням комп’ютера / В. М. Андрієвська. — Харків, 2009. — 20 с.

8. Андрієвська В. М. Мультимедійні технології у початковій ланці освіти / В. М. Андрієвська, Н. В. Олефіренко // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2010. — № 2 (16).

9. Маркус Н. В. Особливості застосування інформаційних технологій як засобу гуманізації навчання молодших школярів // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне, 2002. — Вип. 23. — С. 171–173.

V засідання.Студія «Педагогічні відкриття»

Мета:підбити підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2017– 2018 н. р.; заслухати звіти вчителів про самоосвітню діяльність; проаналізувати контрольні роботи та ДПА.

Форма роботи:за круглим столом.

1. Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.

Заступник директора

2. Дискусія «Початкова школа: проблеми, пошуки, здобутки».

Члени методичного об’єднання

3. Звіт про виконання плану роботи МО. Підбиття підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2017–2018н. р.

Керівник МО

4. Звіти вчителів про самоосвітню діяльність.

Класні керівники початкових класів

5. Панорама методичних перспектив. Діагностичне анкетування. Пропозиції щодо планування роботи методичного об’єднання на наступний навчальний рік.

Члени методичного об’єднання

6. Аналіз підсумкових контрольних робіт і ДПА за II семестр 20117–2018 н. р.

Заступник директора

7. Методична скарбничка. Огляд новинок педагогічної літератури

ТВОРЧІ ТАЄМНИЦІ ВЧИТЕЛЯ

Найперша таємниця творчості вчителя— в конспекті уроку, точніше, у підготовці до нього — неповторного, єдиного, як прожите життя, як неповторне свято єднання вчительської душі з душами вихованців.

Друга таємницятворчості педагога в його відмові йти уторованою стежкою, у звичці знаходити нестандартні рішення будь-якої проблеми.

Третя таємницятворчості вчителя — в його повній свободі вибору форм і методів. Без неї він задихнеться. Вимога єдина — ґрунтовні знання в поєднанні з сумнівом і доказом, із власною думкою й елементами наукового дослідження.

Четверта таємниця— демократизація навчання в поєднанні з високою вимогливістю, турботою про здоров’я дитини.

П’ята таємниця —пробудження та розпізнавання в дітей природної обдарованості, яку всіма силами і вмінням педагога слід підтримати, розвинути, досягти найвищого рівня творчості в обраній галузі.

Шоста таємниця —стимул, стимул і ще раз стимул.

Акмеологічні прийоми створення ситуації успіху в навчанні

Пошук нових оптимальних, найбільш ефективних способів в останні роки розширюється. Сьогодні постійно зростає науковий інтерес до акмеології.

Акмеологічна технологія навчання — це технологія досягнення успіху і високих результатів у навчанні та розвитку учня на основі стійкої мотивації; це системно-орієнтоване розвивальне навчання, побудоване шляхом проектування навчального процесу та поетапної діагностики.

Вона об’єднує стратегії творчого пошуку, відповідні акмеологічні методики та прийоми, що дає змогу проектувати діяльність як учителя, так і учнів.

Впливаючи на емоційно-психологічний стан дитини, учитель налаштовує її на досягнення успіху в роботі. Адже у дитини, яка пережила успіх, ніби виростають крила, вона отримує новий радісний поштовх для зростання. Це дає можливість вчителеві викликати у дітей інтерес до навчання, а школа стає школою радості пізнання, творчості, спілкування. А також це визначає головний сенс вчительської діяльності: створити кожному учневі ситуацію успіху в навчанні. Безумовно, успіх повинен бути доступним кожній дитині, бо якщо дитина досягає успіху в школі, то має всі шанси на досягнення успіху в житі.

Ситуація успіху... Як її створити? Кожен учитель, мабуть, має на це власне бачення. Але, без сумніву, початок створення ситуації успіху — це доброзичливі стосунки між учителями та учнями. Тому з перших днів перебування дитини в школі, учитель повинен намагатися створити добру, привітну, спокійну атмосферу в класі. Це дає змогу учням відчути психологічний комфорт на уроці, почуватися впевнено. Стосунки учителя з учнями повинні ґрунтуватися на почутті взаємоповаги і взаєморозуміння. І тому наступними складовими у створенні ситуації успіху є любов до учнів, а також їхня віра у свої можливості, і, звісно, незгасна надія. Адже надія на успіх живе у кожній, без винятку, дитині. Усунути надію — зусилля дитини втрачають сенс.

Створюючи ситуацію успіху на уроках, учитель допомагає дітям подолати невпевненість у власних силах. Він учить їх не боятися власних помилок, переконує, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить.

Створення ситуації успіху неможливе без урахування індивідуальних особливостей учнів. Адже вона повністю базується на особистісно-орієнтованому підході до процесу навчання і виховання.

Прийом «Повір у себе»

Учитель створює умови, за яких дитина, виконуючи навчальне завдання, зненацька починає вірити у свої можливості.

Доцільно використовувати ланцюжок заздалегідь продуманих посильних завдань для кожного учня, практикувати в роботі на уроках різнорівневі картки-завдання, частина з яких містить прихований інструктаж для дитини про способи виконання (наприклад: «Можливо, краще почати з...», «Виконуючи роботу, не забудь про...»). Ці речення-побажання допомагають дитині уникнути поразки в роботі та відчути радість успіху.

Прийом «Особисте відкриття»

Підготовлена вчителем заздалегідь ситуація спрямована на вивільнення в дитині внутрішньої енергії, що проявляється усвідомленням нею власних здібностей, у такий спосіб формуючи її творчий потенціал.

Наприклад, на уроках літературного читання можна запропонувати учням самостійно скласти вірші за поданими римами.

край прокинулось
родина посміхнулись
гай весело
Батьківщина тепло

Таким чином, дитина відкриває у собі прихо-

ваний творчий потенціал.

Прийом «Навіювання», або «Ефект Розенталя»

«Ти можеш!» — повинен нагадувати вчитель учневі.

«Він може!» — повинен нагадувати колектив.

«Я можу!» — повинен повірити в себе учень.

В. Шаталов

Надання учням позитивного психоемоційного заряду. Заохочення дитини до праці словами: «Така робота тобі до снаги», «У тебе до цього хист». Важливо переконати у реальності успіху, і успіх прийде. Англійський учений Стоуенс довів, що учні, яких заохочували, досягли значно більших успіхів, ніж ті, кого не заохочували.

Починаючи з першого класу, перед початком виконання складного завдання влучним буде діалог-навіювання.

У ч и т е л ь. Ви зможете!

У ч н і (разом). Ми зможемо!

К о ж е н у ч е н ь. Я зможу!

У ч н і (одне одному на вушко). Ти зможеш!

Прийом «Вибух емоцій»

Використовуючи похвалу (або критику), учитель впливає на емоційний стан дитини, таким чином спонукаючи її краще працювати на уроці.

Прикладом такого прийому можуть бути оплески за успіх. Клас дружно аплодує учням-авторам за влучно дібране слово, удало складене речення, уміло сформульовану і доведену власну думку.

Дитина, якій аплодують, дуже радісна і щаслива в цей момент. Але це не тільки її радість. Це спільна радість. У такі моменти вчитель з великим задоволенням радіє разом із класом.

Прийом «Почую кожного»

Учитель організовує роботу таким чином, щоб кожен учень мав можливість (і відчував необхідність відповідати).

Плануючи групову роботу на уроці, вчитель заздалегідь готує посильні завдання для кожної створеної групи. Частині дітей перед початком роботи пояснює заради чого, кого здійснюється це завдання, звертається із такими словами: «Без твоєї допомоги твоїм друзям не впоратися». А для деяких учнів навіть можливість участі в групі є вже ситуацією успіху. Якщо їм було відведено роль доповідача (в будь-якій формі), то це стає для них дуже потужним стимулом до подальшого активного навчання.

Прийом «Констатація успіху»

Учитель констатує кожний успіх дитини, можливо, і незначний на перший погляд, але таким чином він надихає її на нові досягнення.

Створюючи ситуацію успіху, учитель допомагає дитині емоційно пережити успіх не результату всієї роботи в цілому, а якоїсь його окремої частинки, деталі. Він використовує такі вислови: «Найбільше мені сподобалось у твоїй роботі...», «Найкраще тобі вдалося...». Так, у першому класі, діти можуть радіти навіть удало написаній одній букві, цифрі, одному слову, реченню, прикладу.

На уроках української мови перед написанням каліграфічної хвилинки вчитель ставить завдання написати її так, щоб потім кожен зміг сам себе похвалити, якщо не за всю роботу, то за якийсь окремий елемент.

Література

1. Акмеологічний словник / упор. І. О. Ніколаєску.— Черкаси : ОІПОПП, 2012.— 28 с.

2. Бех І. Д. Молодший школяр у вікових закономірностях // Початкова школа.— 2015.— № 3.— С. 2–6.

3. Данилова Г. С. Акмеологія шкільної освіти у контексті методології сучасної науки // Рідна школа.— 2004.— № 11.— С. 6–10.

4. Деркач А. А. Акмеология.— М. : Изд-во РАГС, 2002.— 650 с.

5. Пальчевський С. С. Акмеологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.— К. : Кондор, 2008.— 378 с.

6. Петрухін В. Акмеологічні технології в підвищенні якості освіти. Рідна школа.— 2003.— № 6.— С. 6–9.

7. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і методистів початкового навчання.— К. : Богданова А. М., 2009.— 226 с.

8. Юрко О. Р. Конструктор акмеологічного уроку // Математика в школах України.— 2013.— № 7.— С. 2–6

Кiлькiсть переглядiв: 0