СТАТУТ

УЧНІВСЬКОЇ Р А Д И

ЗДОЛБУНІВСЬКОЇЗ А Г А Л Ь Н О О С В І Т Н Ь О Ї

Ш К О Л И І-ІІІ С Т У П Е Н І В №5

ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого - сформувати в дітей вміння господарювати у школі, класі, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму з учнівським, педагогічним та батьківським колективом школи.

Найвищим органом влади учнівського самоврядування є загальні учнівські збори.

Засідання учнівської ради проводиться не більше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на засіданні присутні дві третини його членів.

На засідання учнівської ради можуть запрошуватись старости класів, вчителі, представники адміністрації школи, батьки.

Гласність учнівського самоврядування забезпечується шляхом доведення інформації про прийняті рішення через старостів класів, соціальні мережі, повідомлення на спеціальному стенді оголошень тощо).

РОЗДІЛ 1.1

ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Затверджує звіти голови і голів комісій учнівського комітету.

Затверджує кількісний і персональний склад учнівського комітету.

Можуть приймати рішення, які стосуються діяльності учнівського комітету. Вони є обов'язковими для виконання.

Приймають рішення, які спрямовані на покращення навчально-виховного процесу в навчальному закладі і носять рекомендаційний характер.

Рішення приймаються простою більшістю голосів. У випадку однакової кількості голосів, вирішальний голос належить голові учнівської ради.

РОЗДІЛ ІІ

УЧНІВСЬКА РАДА (УР)

УР — найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.

УР обирається на загальних зборах і підзвітна їм на один навчальний рік.

РОЗДІЛ 2.1

УР складається з представників учнів 9-11 класів.

З членів обирається голова і секретар, голови комісій на організаційному засіданні ради відкритим чи таємним голосуванням.

УР включає в себе такі комісії:

навчальну;

з питань культури і здоров'я;

з питань дисципліни і порядку;

з питань захисту прав дитини;

з питань інформації.

Голова УР не є членом комісії. Кожна комісія складається з 3-4-ох чоловік.

РОЗДІЛ 2.2

Голова здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу комісій, проводить лінійки і засідання УР.

Секретар веде документацію УР.

Голови комісій звітують про проведену роботу не рідше одного разу в місяць на засіданні УР.

Комісія з питань дисципліни і порядку: організовує чергування по школі, здійснює контроль за дотриманням правил поведінки учнів, контроль за відвідуванням учнями уроків, піклується про збереження шкільного майна.

Навчальна комісія: здійснює постійний контроль за успішністю учнів, спільно з вчителями проводить предметні тижні та олімпіади, систематично перевіряє виконання письмових домашніх завдань і ведення щоденників.

Комісія з питань культури і здоров'я: піклується про організацію цікавого дозвілля учнів у різних його формах, співпрацює з педагогом-організатором, допомагає у проведенні загальношкільних заходів, допомагають у згуртуванні учнів для проведення акцій та волонтерстві.

Комісія з питань інформації: інформує про найважливіші події в житті школи, готує інтерв'ю, літературні програми, випускають шкільну газету, ведуть сторінку школи у соціальних мережах.

Комісія з питань захисту прав дитини: стежить за виконанням законодавчих документів, що захищають права дітей; проводить профілактичну роботу щодо правопорушень, захищає права та інтереси учнів; інформує учнів про їхні права та обов’язки.

РОЗДІЛ 3

ФОРМИ РОБОТИ

Засідання УР проводиться згідно плану не рідше одного разу на місяць (кожен другий четвер місяця).

При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення УР (або комісія) засідає частіше. Рішення УР (або комісії) заслуховуються на лінійці.

Загальношкільна лінійка проходить один раз на місяць. ЇЇ завданням є звіт чергових класів та голів комісій, застосування методів заохочення та покарання щодо конкретних вчинків, проведення підсумків справ, які відбулися в школі.

ОБЛІК РОБОТИ

УР проводить роботу з учнями, використовуючи різні форми: колективні таіндивідуальні.

Облік роботи комісій проводиться у шкільному віснику не рідше одного разу на семестр.

Методи заохочення і покарання визначені Статутом школи.

До покарань вводяться УР такі форми: зауваження членів УР, розгляд питань комісіями, розгляд УР, попередження на лінійці, повідомлення батьків в усній чи письмовій формі.

5. Заохочення мають такі форми: подяка на лінійці, нагородження грамотою УР, висвітлення в соціальних мережах на сторінці школи, офіційному сайті школи.

6. УР має право визначати найактивніші класи у різних видах діяльності школи за навчальний рік методом рейтингу, після кожного півріччя у різних номінаціях. Нагородження проводить голова УР на Святі останнього дзвоника.

РОЗДІЛ 4

ВЗАЄМОДІЯ УР З ІНШИМИ ОБ'ЄДНАННЯМИ І ПЕДКОЛЕКТИВОМ

Взаємовідносини між Шкільною республікою ТЕМП та ад­міністрацією, педагогічною радою, батьками, іншими об'єднаннями та організаціями створюються на основі принципів взаємоповаги, толерантності та співпраці.

Директор школи призначає з числа вчителів консультантів комісій, які мають право дорадчого голосу і допомагають у вирішенні проблем, спрямовують роботу УР.

Вчителі-консультанти є радниками, їх побажання можуть бути прийняті до уваги УР і розглянуті на його засіданні. Але вони носять обов'язковий характер, коли рішення УР ображають честь і гідність вчителя або учня школи.

Члени УР доводять інформацію в класах. Відповідальність за рішення лягає на конкретного виконавця, контроль за старостою. Староста підзвітний УР.

УР сприяє поширенню інформації про діяльність молодіжних об'єднань, організацій і рухів. Тісно співпрацює з дитячим об'єднанням «Калинонька». Активізує їх роботу, сприяють поширенню інформації про них.

РОЗДІЛ 5

ПЕРЕВИБОРИ І ПОЗБАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА УР

Перевибори та позбавлення членства УР відбувається:

Несистематичного виконання членами УР своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів щодо покращення своєї роботи.

У випадку коли член УР порушує правила учня і не реагує на зауваження.

У разі зміни місця проживання чи переходу до іншої школи.

Згідно пунктів 1,2,3 розділу 5 учні класу, представник якого вибув з УР, мають подати нового кандидата на протязі місяця. До цього часу староста класу суміщає і членство в УР.

РОЗДІЛ 6

КЛАСНІ ЗБОРИ

1. Класні збори – це виконавчий орган, який збирається вміру потреби, але не рідше одного разу в місяць. 2. На них розглядаються питання, що стосуються життя класу: планування роботи, заохочення і покарання окремих учнів, обговорення діяльності класу (звіти старост), шляхи покращення роботи та інше.

3. На класні збори можуть запрошуватися батьки, вчителі-предметники, інші члени УР (голова, заступник).

4. Класні збори можуть вносити пропозиції, які повинні розглядатися на засіданнях УР, з повідомленням про своє рішення на лінійці.

5. Головою зборів є староста.

РОЗДІЛ 7

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ УР

Створення школи «Лідер».

Проведення психологічною службою анкетувань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування.

Включень в перелік питань засідань УР положень, які дають змогу активізувати діяльність УР.

Нестандартні підходи та форми роботи.

Положення Статуту можуть бути змінені з ініціативи зборів класу, школи та УР на загальношкільних учнівських зборах.

Кiлькiсть переглядiв: 0